Новини

Проект "Ученически практики - 2"

Стартират дейности по проект BG05M20P001-2.015-0001,,Ученически практики-2‘‘, финансиран от Оперативна програма,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ Проектът дава допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда. За участие в проекта се попълва заявление по образец от ученици навършили 16 години. За повече информация проследете този линк: https://www.mon.bg/bg/101025