Новини

Проект "Нова възможност за моето бъдеще"

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ” В ПГЯЕ „МАРИЯ СКЛ- КЮРИ”

Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за иденифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.Системата  позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н., поради което  проектът е известен и като „валидиране”.
            Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, създава предпоставки за:
 • Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам - повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;
• Улесняване на трудовата мобилност - както в рамките на държавата, така и извън нея;
• Подобряване на процеса по подбор на персонала;
• Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;
• По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;
• Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения

Директорът инж. Мая Гъркова определи екип от преподаватели, който  премина едноседмично обучение в град Плевен - инж. Емилия Петрова – председател на комисията по валидиране ,Мая Ангелова – консултант начално консултиране и инж. Борислав Борисов – консултант същинско консултиране. Те   положиха много   усилия за разясняване и популяризиране на проекта. Проведоха много срещи с работодатели и фирми. Като всяко начало и тук много от срещите и разговорите не дадоха резултат, поради все още многото неизвестни. Но имаше и такива, които решиха да се възползват от тази възможност и като резултат в  ПГЯЕ „М.С.Кюри” постъпиха заявения от кандидати, които желаят да получат документ за своите умения и компетенции, придобити по самостоятелен път.  Училищния екип се допълни  от инж. Анелия Беева, инж. Ивайло Катевски, инж. Мариана Кънчева и инж. Лена Драшанска. След преминаване на етапа на събиране и  обработване на документите кандидатите бяха допуснати до изпити за придобиване на степен на професионална квалификация. Двама от тях успешно защитиха своите умения и знания по професията: Техник на електронна техника, а четирима – по професията: Електротехник. ПГЯЕ „М.С.Кюри”  е една от първите в област Плевен, която успя да издаде документи за трета степен на професионална квалификация !