Новини

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

На вниманието на учениците, завършили основно образование и техните родители!

Приложено представяме Ви РЕГЛАМЕНТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ.

 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД предоставя стипендии за ученици, записани в VIII-ми клас на учебната 2020/2021 година в ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене по специалност: „Автоматизирани системи”.

 

Местата са ограничени!

 

За повече информация:

тел.: 0895 580 535

тел.: 0895 580 541

 

От ръководството на

ПГЯЕ „М. С. Кюри”

гр. Белене

 

РЕГЛАМЕНТ НА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА

ЗА УЧЕНИЦИ

 

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД предоставя стипендии за ученици, записани в VIII-ми клас на учебната 2020/2021 година в ПГЯЕ „Мария С. Кюри” по специалност:

“Автоматизирани системи”

 

            Цели:

 

 • Насърчаване на интереса към изучаване на технически специалности;
 • Предоставяне на възможност за реализация на учениците в едно от най-големите електропроизводствени предприятия в страната.

 

АЕЦ Козлодуй” ЕАД предоставя месечна стипендия:

 

1. За първи срок на VIII-ми клас в размер на 60 лв. за всички ученици, записани в специалността;

2. От втория срок на VIII-ми клас, включително до завършване на съответната образователна степен, както следва:

 

 • 100 лв. за ученици с много добър 4,50 до много добър 5,49;

или

 • 200 лв. за ученици с отличен успех 5,50 или по-висок.

 

За класиране се взема предвид средния успех от предходния учебен срок в специалност „Автоматизирани системи”.

 

Допълнителни условия за получаване на стипендия:

 

 1. Стипендия се получава само по време на учебната година от м. октомври до м. юни включително.
 2. Заплащането на стипендията се прекъсва до края на съответния учебен срок и следващия учебен срок при настъпване на едно или повече от следните условия:
 • Натрупване от страна на стипендианта на 5 или над 5 отсъствия по неуважителни причини за учебен срок;
 • Налагане на санкции на стипендиантите, съгласно ЗПУО;
 • Среден успех под много добър 4,50 за предходния учебен срок.
 1. Заплащането на стипендията се преустановява окончателно при промяна на специалността.
 2. Ученици, прехвърлени в специалност „Автоматизирани системи” от други специалности, освен горепосочените условия, трябва да имат една завършена учебна година в специалността „Автоматизирани системи”, за да кандидатстват за получаване на стипендия.

 

Документи за кандидатстване:

 

 1. Заявление по образец, подписано от родител/законен представител на кандидат-стипендианта;
 2. Копие от свидетелство за основно образование.

 

Срок за подаване на документи:

 

 •  От 01 до 30 септември 2020г.;
 •  Приемът на документи се извършва от ПГЯЕ „Мария С. Кюри” – гр. Белене.