Новини

Проект "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ"

ПГЯЕ "Мария Кюри" участва в проект "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ"  BG 051 PO001 - 4.3.03-0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Голяма част от българските граждани са усвоили част от компетентностите, необходими за практикуване на професията им, извън училището или университета - самостоятелно, на работното място, в курсове, нерегламентирани от българското законодателство. И не притежават документ, доказващ техните знания и умения. Съществуват браншове, където квалификацията на заетите лица трябва да бъде доказана с притежаваните от тях сертификати, за да получи съответното шредприятие правото да функционира, съгласно българското законодателство.

Целта на проекта е да създаде система за идентифициране и ПРИЗНАВАНЕ  на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.Ще се издава документ, който да доказва придобитите знания, умения, компетентности, вкл. и на работното място, у дома и т.н.

Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности създава предпоставки за повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификациата, по-ефективно прилагане на диференцирано заплащане и намаляване на разходите за организиране на надграждащи обучения.