Новини

"НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ"

ПГЯЕ „МАРИЯ СКЛ.-КЮРИ”  РАБОТИ И ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ”

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост
 • Създаване и тестване на Система за идентифициране и признаване на неформално придобитите знания, умения и компетентности.
 • Нормативно регламентиране на процеса за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене
 • Сертифициране на лица, които са придобили своите професионални знания, умения и компетентности по неформален или самостоятелен път
 • Широко популяризиране на възможностите за валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности сред българската общественост

ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТ, ДОКАЗВАЩ ПРИДОБИТИ ПО НЕФОРМАЛЕН ПЪТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ, СЪЗДАВА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА:

 • Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване  на квалификацията, а оттам - повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;
 • Улесняване на трудовата мобилност – както в рамките на държавата, така и извън нея;
 • Подобряване на процеса по подбор на персонала;
 • Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;
 • По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;
 • Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения.