Новини

"НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ"

 

От 09.12. до 13.12.2013г екип преподаватели от ПГЯЕ „Мария Склодовска - Кюри” - инж. Емилия Петрова, Мая Ангелова и инж. Борислав Борисов успешно завършиха обучение  на Тема: „Увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности” по проект BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”.

  • Основната цел на проекта през настоящата година  е създаване и тестване на Система за идентифициране и признаване на неформално придобитите знания, умения и компетентности. През периода на тестването на системата сертифицирането на лица, които са придобили своите професионални знания, умения и компетентности по неформален или самостоятелен път е безплатно
  • получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности ще създаде предпоставки за повишаване конкурентоспособността на работната сила  на пазара на труда, по-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда и  подобряване на процеса по подбор на персонала.
  • професиите, по които ПГЯЕ „Мария Склодовска - Кюри” – град Белене ще осъществява валидиране са: Сътрудник в бизнес услуги, Сътрудник в малък и среден бизнес, Електротехник, Електромонтьор, Техник на електронна техника