Специалности

Микропроцесорна техника


   Това е една модерна и съвременна професия, осигуряваща:

* Умения за поддържане на микропроцесорна техника и компютърни системи;

* Усъвършенстване при работа с микрокомпютри и контролери, използвани в съвременните предприятия;

* Възможност за работа като: техник по електроника, сервизен техник, специалист по ремонт и поддръжка на микропроцесорна техника.
 В края на обучението си обучаваните ще могат да извършват:
• монтаж и демонтаж на микропроцесорни компоненти;
• ремонт на дефекти в микропроцесорната техника;
• експлоатация и поддръжка на микропроцесорна техника;
• консултантска дейност с клиенти за продажба на съвременни микропроцесорни изделия и цифрови системи.

Ядрена енергетика

Икономическото развитие на България е пряко свързано с ядрената енергетика. Подготовката на бъдещите специалисти предвижда теоретично и практическо обучение в областта на монтажа, експлоатацията и ремонта на ядрени реактори, парогенератори, спомагателни ядрени и енергийни съоръжения, системи за автоматизиране и управление на технологичните процеси в АЕЦ.
Завършилите могат да бъдат назначени на работа като техници, конструктори, технолози и оператори в ТЕЦ и АЕЦ.

 

Промишлена електроника

Специалността е слаботокова, широкопрофилна и подходяща за момичета и момчета! Дава шанс на завършилите да се реализират в условията на съвременната пазарно-фирмена организация  и  отговаря на реалните потребности на икономиката.
Електроника има навсякъде – в домакинството, в автомобила, в мобилни телефони,  в медицинската, космическата, в ядрената, в телевизионната, в  компютърната , техника и дори в играчките! Електрониката е  най - динамично променящата се област от науката!
Учениците завършили тази специалност придобиват  умения да  монтират, контролират, проектират  ремонтират, поддържат електронна апаратура.
Възможност за работа в: в интернет центрове;в кабелна телевизия;в киното и телевизията – поддръжка на звук, картина и синхронизация; в телевизионен сервиз; поддръжка на медицинска техника; мобилни оператори; в далекосъобщенията; фирми за битова електроника;в лаборатории и цехове на промишлени предприятия.

 

Електродомакинска техника

 Електродомакинска техника е професия, свързана с устройствата, действията, монтажа и ремонта  на различни електродомакински уреди.
 В процеса на обучение се добиват знания свързани с:
- основните закони на електротехниката;
- с електротехническите материали и инсталационни изделия;
- с конструктивните особености и с принципа на действие на електрическите машини и апарати;
- конструиране и проектиране на електрически уреди;
- избор на електрообзавеждането по каталог в съответствие с европейските норми.
Специалността предлага и обучение по чужд език по професията, което ще подпомогне работата със съвременни каталози и апаратура.

 

Електрически централи и подстанции

В тази специалност се подготвят кадри за изследване ,проектиране, изграждане и експлоатация на системите на производство, пренасяне, разпределение и използване на електрическата енергия. Учениците изучават дисциплини като електрически машини и апарати, електрически инсталации, електрически централи и подстанции и др. Завършилите специалността могат да работят в системата на енергетиката и енергийните отдели на всички държавни и частни предприятия.

Електроенергетика


В съвременния свят енергийният сектор заема ключово място и е в основата на икономическото развитие.
На практика без него животът е немислим.
Държавната политика предвижда развитие на енергетиката чрез привличане на чуждестранни инвеститори и изграждане на необходимите заместващи и нови мощности, с което ще се рехабилитират и модернизират съществуващите електроенергийни мощности.
Предстои свързването на националната електроенергийна мрежа с общоевропейската. За да се гарантира сигурно и непрекъснато електроснабдяване на страната, развитието на електропроизводствените мощности трябва да осигурява задоволяване на електропотреблението.
Специалността „Електроенергетика” подготвя кадри за изследване, проектиране, изграждане и експлоатация на системите за производство, пренасяне, разпределение и използване на електрическата енергия.
Завършилите специалността могат да се реализират, като работят в системата на енергетиката и енергийните отдели на всички държавни и частни предприятия в промишлеността, транспорта, строителството и др.
Също така могат да бъдат назначени на работа като проектанти, конструктори, технолози и други в ТЕЦ и АЕЦ.

Малък и среден бизнес

Специалистите, подготвени за сътрудници в малък и среден бизнес, са особено търсени и предпочитани днес поради големия интересът към тази сфера на икономиката.
Завършилите тази специалност ще:
*  придобият  опит в    практическата  реализация   на технически и стопански решения, в събиране и обработване на информация и  в сключване на сделки;
*  работят с нови технологии и нормативни документи;
*  изпълняват услуги, свързани с финансите,  търговията, администрацията и социалните грижи.
  Средствата, отпускани от различни европейски фондове и банки, основно целят подпомагането на малкия и средния бизнес в България, което  потвърждава нуждите от този тип специалисти.

Икономическа информатика

Икономическа информатика – модерна специалност, която има за цел да обучи учениците и да им даде образователен ценз, адекватен на изискванията на съвременните фирми, използващи високоинтелигентни технологии и софтуерни продукти.
Специалността е с интензивно изучаване на английски език през целия курс на обучение, което гарантира добра езикова подготовка!
Тази специалност дава знания и умения при:
 * решаване на конкретни икономически и управленски задачи;
 * използване на възможностите на текстообработващите програми, администриране, поддържане и архивиране на база от данни;
 * използване на функционални приложни програми, свързани с различни сфери на обществено-икономическия живот, използване на електронни системи в Интернет, създаване на WEB съдържания и използване на WEB базирани приложения.
   Учебният план дава възможност на учениците да усвоят теоретични знания и умения за работа в среда на съвременните информационни технологии, самостоятелно да се справят в работата си със съответните програмни продукти и свободно да ги прилагат в конкретните дейности и сфери. Завършилите тази специалност получават трета степен на професионална квалификация и професия „Икономист-информатик”.